คอร์สที่เปิดสอน

ABOUT COURSE

คอร์สมังงะ

คอร์สมังงะ คอร์สมังงะ

มาเป็นนักวาดมังงะที่ผู้คนอ่านแล้วสนุกกันเถอะ!
ความสนุกของการวาดมังงะ คือ การที่เราสามารถออกแบบไอเดียแปลกใหม่ นำโลกในจินตนาการที่น่าสนใจในแบบของตัวเราเองมาบอกเล่า "เรื่องราว" ผ่าน "ภาพ" ได้อย่างอิสระ คอร์สมังงะจะปูความรู้พื้นฐานของการวาดมังงะให้กับผู้เรียน โดยเริ่มจากการวางโครงเรื่อง การออกแบบลักษณะตัวละคร การเขียนเนม (สตอรี่บอร์ด) การออกแบบภาพในรูปแบบดิจิทัล ไปจนถึงการทำต้นฉบับ เพื่อมุ่งสู่การเป็นนักวาดมังงะมืออาชีพในระดับแนวหน้า

หลักสูตร
หลักสูตรชั้นต้น
ระยะเวลาเรียนรวม
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (รวม 10 ครั้ง / 30 ชั่วโมง)
ค่าเล่าเรียน
วิธีการจ่ายค่าเล่าเรียน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. โอนเงินผ่านธนาคาร
3. ชำระผ่านบัตรเครดิต
4. แบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต ดอกเบี้ย0% (10เดือน)
รายชื่อธนาคาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นต้นในการวาดตัวละครด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เนื้อหาหลักสูตร
คอร์สมังงะหลักสูตรชั้นต้น และคอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์หลักสูตรชั้นต้น ใช้เนื้อหาเดียวกันในการเรียนการสอน คือ เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวาดตัวละครด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลร่วมกับโปรแกรม Adobe Photoshop และ Clip Studio เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อต่อยอดในคอร์สมังงะหลักสูตรชั้นกลาง และคอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์หลักสูตรชั้นกลางต่อไป
  รายการสอน รายละเอียดเนื้อหา
1 ปฐมนิเทศ อาจารย์ผู้สอนแนะนำตัวเอง แนะนำเนื้อหาคอร์ส และอธิบายวิธีการใช้ Pen Tablet
ภาคปฏิบัติ: ผู้เรียนวาดการ์ตูนสำหรับแนะนำตัวเอง
2 ทำความรู้จักอุปกรณ์ประกอบการเรียน วิธีการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมกับ Pen Tablet
3 โครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ลักษณะทางกายภาพของกล้ามเนื้อ สัดส่วนและสรีระร่างกายมนุษย์ 1
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดเส้นภาพคนในท่ายืน
4 โครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ 2 โครงสร้างพื้นฐาน ลักษณะทางกายภาพของกล้ามเนื้อ สัดส่วนและสรีระร่างกายมนุษย์ 2
ภาคปฏิบัติ: ปฏิบัติงานร่างแบบจากโมเดล
5 การวาดลักษณะท่าทางของมนุษย์ พื้นฐานการวาดลักษณะท่าทางของมนุษย์
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดภาพคนในลักษณะท่าทางต่าง ๆ
6 ทำความรู้จักอุปกรณ์ประกอบการเรียน วิธีการใช้โปรแกรม Clip Studio
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Clip Studio
7 การตัดเส้น พื้นฐานการตัดเส้น (เพื่อสร้างมิติให้กับภาพ)
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการตัดเส้นบนภาพร่างตัวละคร Anime Character
8 Digital Color Color & Monochrome
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการลงสี
9 โปรเจค: ออกแบบลักษณะตัวละครอย่างง่ายและตัดเส้นให้สมบูรณ์ 1 อาจารย์ผู้สอนอธิบายรายละเอียดของโปรเจค
ภาคปฏิบัติ: ร่างภาพ
10 โปรเจค: ออกแบบลักษณะตัวละครอย่างง่ายและตัดเส้นให้สมบูรณ์ 2 ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
วิจารณ์และประเมินผลงาน
※เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หลักสูตรชั้นกลาง
ระยะเวลาเรียนรวม
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (รวม 20 ครั้ง / 60 ชั่วโมง)
ค่าเล่าเรียน
วิธีการจ่ายค่าเล่าเรียน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. โอนเงินผ่านธนาคาร
3. ชำระผ่านบัตรเครดิต
4. แบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต ดอกเบี้ย0% (10เดือน)
รายชื่อธนาคาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการผูกเรื่องราวให้สอดคล้องกับภาพ ซึ่งเป็นเทคนิควิธีเฉพาะสำหรับการเขียนมังงะ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะสำหรับการเขียนมังงะในการเขียนเนม (สตอรี่บอดร์ด) สำหรับมังงะเรื่องสั้นได้
เนื้อหาหลักสูตร
คอร์สมังงะหลักสูตรชั้นกลาง เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนเนม ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญหลัก อาจเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกของการผลิตมังงะก็ว่าได้ ในการทำงานจริงเมื่อเขียนเนมแล้วเสร็จ ผู้เขียนมังงะกับบรรณาธิการจะร่วมกันตรวจทานเนมเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงเนื้อหาของเรื่องราวกับภาพให้มีความลงตัว ก่อนจบหลักสูตร ผู้เรียนต้องทำงานภาคปฏิบัติด้วยการเขียนเนมที่สามารถแสดงถึงลักษณะเฉพาะของความเป็นมังงะให้สำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อต่อยอดในคอร์สมังงะหลักสูตรชั้นสูงที่เน้นการเขียนเนมที่สมบูรณ์และมีคุณภาพสูงต่อไป
  รายการสอน รายละเอียดเนื้อหา
1 Digital Comic 1 เทคนิควิธีการใช้โปรแกรม Clip Studio ขั้นพื้นฐาน 1
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการใช้คำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ ของ โปรแกรม Clip Studio
2 Digital Comic 2 เทคนิควิธีการใช้โปรแกรม Clip Studio ขั้นพื้นฐาน 2
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Clip Studio ให้คุ้นเคย
3 Character Research 1 สำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบลักษณะตัวละคร และออกแบบลายเส้น
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดลายเส้นจากต้นแบบมังงะ 1 ช่อง ตัดเส้น และเก็บรายละเอียดชิ้นงานให้สมบูรณ์
4 Perspective One-Point Persperctive
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดรูปกล่อง และอุปกรณ์ประกอบฉาก การเพิ่มความลึกของภาพ
5 การวาดมังงะ 1 ความสัมพันธ์ของการแบ่งช่องและกรอบคำพูด
เทคนิควิธีการชักนำสายตาผู้อ่านให้เป็นไปตามลำดับที่กำหนดไว้
6 การวาดมังงะ 2 ขั้นตอนการเขียนมังงะ
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทดลองวาดมังงะ 2 หน้า
7 การวาดมังงะ 3 ภาคปฏิบัติ: ฝึกทดลองวาดมังงะ 2 หน้า
วิจารณ์และประเมินผลงาน
8 ภาคทฤษฏี: การเขียนเนม 1: ความหมาย ความหมายของการเขียนเนมและโครงเรื่อง
9 ภาคทฤษฏี: การเขียนเนม 2: การกำหนดเนื้อเรื่อง เทคนิควิธีการกำหนดโครงเรื่อง
10 Screen Tone เทคนิควิธีการลงสกรีนโทนให้เหมาะสมกับผิวสัมผัสของวัตถุต่าง ๆ
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการใช้สกรีนโทน
11 ภาคทฤษฏี: การเขียนเนม 3: ขั้นตอน เทคนิควิธีการเขียนเนมและการวางโครงเรื่อง
12 Character Research 2 การออกแบบตัวละครในรูปแบบของตนเอง (Original Character)
เทคนิควิธีการวาดตัวละครในรูปแบบต่าง ๆ
13 ภาคปฏิบัติ: การเขียนเนม 1 ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการเขียนเนมโดยการออกแบบภาพและเนื้อเรื่องด้วยตัวเอง
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
14 การวาดมังงะ 4 เทคนิคการแบ่งช่องและการนำเสนอภาพ 1
เทคนิควิธีการวางมุมกล้องที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์
15 ภาคปฏิบัติ: การเขียนเนม 2 ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการเขียนเนมโดยการออกแบบภาพและเนื้อเรื่องด้วยตัวเอง
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
16 การวาดมังงะ 5 เทคนิควิธีการแบ่งช่องและการนำเสนอภาพ 2
เทคนิควิธีการเปิดเรื่อง การชักนำเข้าสู่เรื่องหลัก การดึงจุดสนใจ
17 ภาคปฏิบัติ: การเขียนเนม 3 ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการเขียนเนมโดยการออกแบบภาพและเนื้อเรื่องด้วยตัวเอง
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
18 การวาดมังงะ 6 เทคนิคการแบ่งช่องและการนำเสนอภาพ 3
เทคนิควิธีการเน้นส่วนสำคัญ (เช่น โคลสอัพหน้าตัวละคร)
19 การวาดมังงะ 7 เทคนิควิธีการส่งต่อเรื่องสู่หน้าต่อไป
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดมังงะช่องสุดท้ายของหน้า
20 ภาคปฏิบัติ: การเขียนเนม 4
Digitail Comic 3
วิจารณ์และประเมินผลการเขียนเนม
เทคนิควิธีการใช้โปรแกรม Clip Studio ขั้นพื้นฐาน 3
※เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หลักสูตรชั้นสูง
ระยะเวลาเรียนรวม
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (รวม 20 ครั้ง / 60 ชั่วโมง)
ค่าเล่าเรียน
วิธีการจ่ายค่าเล่าเรียน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. โอนเงินผ่านธนาคาร
3. ชำระผ่านบัตรเครดิต
4. แบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต ดอกเบี้ย0% (10เดือน)
รายชื่อธนาคาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวาดภาพพื้นหลัง (background) ภาพทัศนียภาพ (perspective) และการสื่อผิวสัมผัสของวัตถุชนิดต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคการวาดภาพในระดับสูง ก่อนจบหลักสูตร ผู้เรียนต้องฝึกภาคปฏิบัติโดยการรวบรวมองค์ความรู้ เทคนิควิธีการ และทักษะการเขียนมังงะทั้งหมดที่ได้เรียนมาในหลักสูตรชั้นต้นและชั้นกลางเพื่อทำต้นฉบับมังงะเรื่องสั้นให้สำเร็จ
เนื้อหาหลักสูตร
คอร์สมังงะหลักสูตรชั้นสูง เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดในการเขียนมังงะ ตั้งแต่การเขียนเนมไปจนถึงการทำต้นฉบับให้แล้วเสร็จ การเรียนการสอนจึงเน้นฝึกภาคปฏิบัติในขั้นตอนการผลิตมังงะที่สำคัญต่าง ๆ เช่น การวาดเส้น การตัดเส้น การลงสี ไปจนถึงการเก็บรายละเอียดชิ้นงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานมังงะเรื่องสั้นที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อส่งเข้าประกวดผลงานในระดับนักวาดมังงะหน้าใหม่ได้สำเร็จ ในขั้นตอนการสร้างผลงานจะมีการสอนและให้ความคิดเห็นแบบตัวต่อตัวระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับผู้เรียน
  รายการสอน รายละเอียดเนื้อหา
1 Character Research สำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบลักษณะตัวละครและออกแบบลายเส้น
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดลายเส้นจากต้นแบบมังงะ 1 ช่อง ตัดเส้น และเก็บรายละเอียดชิ้นงานให้สมบูรณ์
2 ภาพพื้นหลัง (Background) เทคนิคการวาดภาพคน และอุปกรณ์ประกอบฉากให้มีขนาดที่เหมาะสม
Multiple Perspectives
3 Perspective 1 Two-Point Perspective ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดรูปกล่องและอุปกรณ์ประกอบฉาก การเพิ่มความลึกของภาพ การวาดจากมุมมองที่ต่างกัน
4 Perspective 2 Three-Point Perspective ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดตึกรามบ้านช่อง
5 ภาคปฏิบัติ: วาดมังงะ 1 ภาคปฏิบัติ: จงวาด Original Manga ของตัวเอง
ปฏิบัติงานร่างเส้น และฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
6 ภาคปฏิบัติ: วาดมังงะ 2 ภาคปฏิบัติ: ร่างเส้น
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
7 เทคนิค 1 การสื่อผิวสัมผัสของวัตถุต่าง ๆ
การวาดรูป ไฟ ระเบิด ควัน
8 เทคนิค 2 การวาดภาพพื้นผิวต่างชนิดทับซ้อนกัน
9 Digital Color Color Illustration / การจัดองค์ประกอบภาพ
10 ภาคทฤษฏี: การวาดมังงะ เทคนิควิธีการจัดองค์ประกอบภาพและการนำเสนอของ Web Manga
เทคนิควิธีการเขียนมังงะสำหรับอ่านในแนวตั้ง
11 ภาคปฏิบัติ: วาดมังงะ 3 ทบทวนเทคนิควิธีการลงสกรีนโทน 1
ภาคปฏิบัติ: ร่างเส้น
12 ภาคปฏิบัติ: วาดมังงะ 4 เทคนิควิธีการวาดภาพมุมกว้าง (Wide Angle Lens)
ภาคปฏิบัติ: ร่างเส้น
13 ภาคปฏิบัติ: วาดมังงะ 5 ภาพพื้นหลังแบบ One-Point Perspective
ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
14 ภาคปฏิบัติ: วาดมังงะ 6 ทบทวนเทคนิควิธีการลงสกรีนโทน 2
ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
15 ภาคปฏิบัติ: วาดมังงะ 7 ภาพพื้นหลังแบบ Two-Point Perspective
ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
16 ภาคปฏิบัติ: วาดมังงะ 8 เทคนิควิธีการวาดภาพมุม180องศา (Fisheye Lens)
ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
17 ภาคปฏิบัติ: วาดมังงะ 9 ภาพพื้นหลังแบบ Three-Point Perspective
ภาคปฏิบัติ: เก็บรายละเอียดชิ้นงานให้สมบูรณ์
18 ภาคปฏิบัติ: วาดมังงะ 10 ภาคปฏิบัติ: เก็บรายละเอียดชิ้นงานให้สมบูรณ์
19 ภาคปฏิบัติ: วาดมังงะ 11 ภาคปฏิบัติ: เก็บรายละเอียดชิ้นงานให้สมบูรณ์
20 ประเมินผลงาน ประเมินผลงาน แนะนำผลงานดีเด่น
วิจารณ์ผลงาน และอธิบายข้อบกพร่อง
※เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หลักสูตรเต็ม สมัครง่าย สบายกระเป๋า
ระยะเวลาเรียนรวม
บ่ายวันธรรมดา : สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
(รวม 50 ครั้ง / 150 ชั่วโมง)
เย็นวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์: สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
(รวม 50 ครั้ง / 150 ชั่วโมง)
ค่าเล่าเรียน
วิธีการจ่ายค่าเล่าเรียน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. โอนเงินผ่านธนาคาร
3. ชำระผ่านบัตรเครดิต
4. แบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต ดอกเบี้ย0% (10เดือน)
รายชื่อธนาคาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดในการเขียนมังงะ สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพในระดับที่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนักเขียนมังงะหน้าใหม่ได้สำเร็จ
เนื้อหาหลักสูตร
คอร์สมังงะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือการ์ตูนในรูปแบบมังงะญี่ปุ่น โดยเริ่มต้นจากวิธีการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพตัวละคร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดในการเขียนมังงะ จากนั้นจึงเข้าสู่เทคนิควิธีในการวางโครงสร้างเรื่องราวและการแบ่งช่องให้เข้ากับเนื้อเรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเล่าเรื่องราวผ่านภาพในรูปแบบมังงะญี่ปุ่นได้ ก่อนจบหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องฝึกภาคปฏิบัติโดยการทำต้นฉบับมังงะ 1 เรื่องให้สำเร็จ ทั้งนี้ผลงานจบการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบของมังงะดิจิทัล ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปให้ในการเสนอผลงานของตัวเองหรือส่งเข้าประกวดได้ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ผู้เรียนจะได้เรียนครบทุกหลักสูตรของคอร์สมังงะ ทั้งหลักสูตรชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง
คอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์

คอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์ คอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์

มาเป็น Character Designer ที่มีความคิดสร้างสรรค์
สุดครีเอทกันเถอะ!
"ตัวละคร" หรือ "ตัวการ์ตูน" ที่ผู้คนต่างหลงรัก มักถูกนำใช้มาเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดข้อความ ในสังคมยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารนี้ เราจะพบเจอตัวละครที่เป็นผู้นำสารเหล่านั้นผ่านช่องทางมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมังงะ การ์ตูนแอนิเมชั่น เกม โฆษณา หรือแม้กระทั่งบนหีบห่อบรรจุภัณฑ์ คอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์ เน้นการเรียนการสอนสำหรับการออกแบบตัวละคร โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการวาดภาพประกอบ การทำคาแรคเตอร์ชีท การผูกความสัมพันธ์ของภาพและตัวละคร ฯลฯ เพื่อให้คุณเป็นนักออกแบบตัวละครมืออาชีพสำหรับทุกธุรกิจให้เป็นจริงได้

หลักสูตร
หลักสูตรชั้นต้น
ระยะเวลาเรียนรวม
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (รวม 10 ครั้ง / 30 ชั่วโมง)
ค่าเล่าเรียน
วิธีการจ่ายค่าเล่าเรียน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. โอนเงินผ่านธนาคาร
3. ชำระผ่านบัตรเครดิต
4. แบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต ดอกเบี้ย0% (10เดือน)
รายชื่อธนาคาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นต้นในการวาดตัวละครด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เนื้อหาหลักสูตร
คอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์หลักสูตรชั้นต้นและคอร์สมังงะหลักสูตรชั้นต้น ใช้เนื้อหาเดียวกันในการเรียนการสอน คือ เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวาดตัวละครด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลร่วมกับโปรแกรม Adobe Photoshop และ Clip Studio เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อต่อยอดในคอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์หลักสูตรชั้นกลางและคอร์สมังงะหลักสูตรชั้นกลางต่อไป
  รายการสอน รายละเอียดเนื้อหา
1 ปฐมนิเทศ อาจารย์ผู้สอนแนะนำตัวเอง แนะนำเนื้อหาคอร์ส และอธิบายวิธีการใช้ Pen Tablet
ภาคปฏิบัติ: ผู้เรียนวาดการ์ตูนสำหรับแนะนำตัวเอง
2 ทำความรู้จักอุปกรณ์ประกอบการเรียน วิธีการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมกับ Pen Tablet
3 โครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ลักษณะทางกายภาพของกล้ามเนื้อ สัดส่วนและสรีระร่างกายมนุษย์ 1
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดเส้นภาพคนในท่ายืน
4 โครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ 2 โครงสร้างพื้นฐาน ลักษณะทางกายภาพของกล้ามเนื้อ สัดส่วนและสรีระร่างกายมนุษย์ 2
ภาคปฏิบัติ: ปฏิบัติงานร่างแบบจากโมเดล
5 การวาดลักษณะท่าทางของมนุษย์ พื้นฐานการวาดลักษณะท่าทางของมนุษย์
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดภาพคนในลักษณะท่าทางต่าง ๆ
6 ทำความรู้จักอุปกรณ์ประกอบการเรียน วิธีการใช้โปรแกรม Medibang Paint
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Medibang Paint
7 การตัดเส้น พื้นฐานการตัดเส้น (เพื่อสร้างมิติให้กับภาพ)
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการตัดเส้นบนภาพร่างตัวละคร Anime Character
8 Digital Color Color & Monochrome
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการลงสี
9 โปรเจค: ออกแบบลักษณะตัวละครอย่างง่ายและตัดเส้นให้สมบูรณ์ 1 อาจารย์ผู้สอนอธิบายรายละเอียดของโปรเจค
ภาคปฏิบัติ: ร่างภาพ
10 โปรเจค: ออกแบบลักษณะตัวละครอย่างง่ายและตัดเส้นให้สมบูรณ์ 2 ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
วิจารณ์และประเมินผลงาน
※เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หลักสูตรชั้นกลาง
ระยะเวลาเรียนรวม
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (รวม 20 ครั้ง / 60 ชั่วโมง)
ค่าเล่าเรียน
วิธีการจ่ายค่าเล่าเรียน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. โอนเงินผ่านธนาคาร
3. ชำระผ่านบัตรเครดิต
4. แบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต ดอกเบี้ย0% (10เดือน)
รายชื่อธนาคาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเลือกใช้สีและวิธีการลงสีที่เป็นลักษณะเฉพาะให้เหมาะสมกับวัตุประสงค์ของชิ้นงาน ทั้งการลงสีในแนวการ์ตูนแอนิเมชันญี่ปุ่น แนวการ์ดเกม แนวสมจริง ฯลฯ
เนื้อหาหลักสูตร
คอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์หลักสูตรชั้นกลาง เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการลงสีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลงสีแนวการ์ตูนแอนิเมชันญี่ปุ่น การลงสีแนวโมเอะ ฯลฯ ให้เหมาะสมกับประเภทของชิ้นงานและสามารถแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของแนวนั้น ๆ ออกมาได้จริง หลักสูตรนี้ยังเน้นการฝึกเทคนิควิธีการที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการออกแบบภาพลักษณะตัวละคร เช่น การวาดภาพหลัง (background) การวาดภาพทัศนียภาพ (perspective) และวิธีการสื่อถึงผิวสัมผัสของวัตถุต่าง ๆ ทั้งทึบและโปร่งแสง
  รายการสอน รายละเอียดเนื้อหา
1 การลงสี 1 ทฤษฎีสี 1: โครงสีพื้นฐาน สีแท้ ความเข้มของสี น้ำหนักของสี
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะตัวละครกับสี (สีและพลังธาตุ)
2 การลงสี 2 ทฤษฎีสี 2: สีคู่ตรงกันข้าม สีหลัก สีรอง สีใช้เน้น
3 การลงสี 3 การลงสีในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 1:
ข้อดีของการลงสีแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการลงสีบนแบบที่กำหนดให้
4 การลงสี 4 การลงสีในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2:
เทคนิควิธีการลงแสงและเงา
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการลงสีบนแบบที่กำหนดให้
5 องค์ประกอบสำคัญของ
การออกแบบลักษณะตัวละคร
ความหมายของ Character Design
ภาคปฏิบัติ: จัดทำ Character Sheet
6 ภาพพื้นหลัง (background)
ภาพทัศนียภาพ (perspective)
One-Point Perspective / Two-Point Perspective / Three-Point Perspective
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดภาพพื้นหลัง
7 ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดภาพพื้นหลัง
วิจารณ์และประเมินผลงาน
8 การวาดภาพที่สื่อถึงผิวสัมผัสของวัตถุต่าง ๆ เทคนิควิธีการวาดภาพที่สื่อถึงผิวสัมผัส
ของวัตถุต่างๆ ทั้งทึบและโปร่งแสง
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดภาพที่สื่อถึงผิวสัมผัสของวัตถุต่างๆ ลงบนแบบที่กำหนดให้
9 ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดภาพที่สื่อถึงผิวสัมผัสของวัตถุต่างๆ ลงบนแบบที่กำหนดให้
วิจารณ์และประเมินผลงาน
10 โปรเจคที่ 1
ออกแบบตัวละครสไตล์โมเอะ
ในรูปแบบ Super-Deform
เพื่อนำไปใช้ผลิตสินค้า
เทคนิควิธีการวาดภาพตัวละครแบบ SD
ภาคปฏิบัติ: ร่างภาพ
11 ตรวจสอบภาพร่าง และเก็บรายละเอียดงานวาดเส้น
ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
12 ภาคปฏิบัติ: ลงสี
13 ภาคปฏิบัติ: เก็บรายละเอียดชิ้นงานให้สมบูรณ์
วิจารณ์และประเมินผลงาน
14 โปรเจคที่ 2
ออกแบบตัวละครโมเอะไอดอล
สำหรับการ์ดเกม
ความหมายและ ลักษณะเฉพาะของตัวละครในสไตล์โมเอะ
ภาคปฏิบัติ: ร่างภาพ
15 ตรวจสอบภาพร่าง และเก็บรายละเอียดงานวาดเส้น
16 การตัดเส้นและลงสีในสไตล์โมเอะ
ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
17 ตรวจสอบภาพร่างและให้ความคิดเห็น
ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
18 ภาคปฏิบัติ: ลงสี
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
19 ภาคปฏิบัติ: ลงสี
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
20 ภาคปฏิบัติ: เก็บรายละเอียดชิ้นงานให้สมบูรณ์
วิจารณ์และประเมินผลงาน
※เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หลักสูตรชั้นสูง
ระยะเวลาเรียนรวม
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (รวม 20 ครั้ง / 60 ชั่วโมง)
ค่าเล่าเรียน
วิธีการจ่ายค่าเล่าเรียน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. โอนเงินผ่านธนาคาร
3. ชำระผ่านบัตรเครดิต
4. แบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต ดอกเบี้ย0% (10เดือน)
รายชื่อธนาคาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคนิควิธีการสื่อความหมายของโลกทัศน์บนภาพที่ออกแบบมา รวมถึงการออกแบบตัวละครในลักษณะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระดับฝีมือให้เทียบเท่ากับนักวาดมืออาชีพ
เนื้อหาหลักสูตร
คอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์หลักสูตรชั้นสูง เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการออกแบบภาพตัวละครให้มีความโดดเด่นและเหมาะสมกับโลกทัศน์และเรื่องราวที่กำหนดให้ ทั้งยังเน้นฝึกภาคปฏิบัติโดยการทำโปรเจคงานจำนวนหลายชิ้น เพื่อฝึกทักษะและเทคนิควิธีการดังกล่าวเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานในระดับมืออาชีพได้สำเร็จ
  รายการสอน รายละเอียดเนื้อหา
1 ลักษณะพิเศษของตัวละคร
สไตล์แอนิเมชันญี่ปุ่น 1
ลักษณะตัวละครสไตล์ญี่ปุ่น
และความแตกต่างระหว่างสไตล์ญี่ปุ่นกับสไตล์ตะวันออก
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการออกแบบตัวละครสไตล์ญี่ปุ่น
ลักษณะพิเศษของตัวละคร
สไตล์แอนิเมชันญี่ปุ่น 2
ความเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละครตามกระแสนิยม
ภาคปฏิบัติ: สำรวจกระแสนิยม
2 การวาดรูปคน
ในรูปแบบต่าง ๆ
ความแตกต่างของมนุษย์ทั้งเพศ วัย และชาติพันธ์
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการวาดรูปเด็ก หนุ่ม สาว ผู้ใหญ่ คนแก่ ผู้หญิง ผู้ชาย
3 ใบสั่งงาน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบสั่งงาน และโลกทัศน์โดยรวมของภาพ
ภาคปฏิบัติ: จัดทำเอกสารอ้างอิง และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
4 Portfolio วิธีการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ภาคปฏิบัติ: จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
5 โปรเจคที่ 1
ออกแบบการ์ด
สำหรับเกมจีบหนุ่ม
อธิบายข้อกำหนดของเรื่องราวและตัวละคร
ภาคปฏิบัติ: ร่างภาพ
6 ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
7 ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
8 ภาคปฏิบัติ: ลงสี
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
9 ภาคปฏิบัติ: เก็บรายละเอียดภาพ
วิจารณ์และประเมินผลงาน
10 โปรเจคที่ 2
ออกแบบการ์ดแนวแฟนตาซี
โดยใช้ตัวละครมนุษย์และมอนสเตอร์
อธิบายข้อกำหนดของเรื่องราวและตัวละคร
เทคนิคและวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
พลังธาตุ วิวัฒนาการ ระดับความหายาก
ภาคปฏิบัติ: ร่างภาพ
11 ภาคปฏิบัติ: ร่างภาพ
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
12 ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
13 ภาคปฏิบัติ: ลงสี
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
14 ภาคปฏิบัติ: เก็บรายละเอียดชิ้นงานให้สมบูรณ์
วิจารณ์และประเมินผลงาน
15 โปรเจคที่ 3
ออกแบบตัวละคร
สไตล์แอนิเมชันญี่ปุ่น
อธิบายข้อกำหนดของเรื่องราวและตัวละคร
เทคนิควิธีการจัดองค์ประกอบภาพที่มีตัวละครและสิ่งของจำนวนมาก
ภาคปฏิบัติ: ร่างภาพ
16 ภาคปฏิบัติ: ร่างภาพ
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
17 ภาคปฏิบัติ: ตัดเส้น
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
18 ภาคปฏิบัติ: ลงสี
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนแบบตัวต่อตัว
19 เทคนิควิธีการลงเอฟเฟกต์ (effect)
ภาคปฏิบัติ: ฝึกทักษะการลงเอฟเฟกต์
20 ภาคปฏิบัติ: เก็บรายละเอียดชิ้นงานให้สมบูรณ์
วิจารณ์และประเมินผลงาน
※เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หลักสูตรเต็ม สมัครง่าย สบายกระเป๋า
ระยะเวลาเรียนรวม
บ่ายวันธรรมดา : สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
(รวม 50 ครั้ง / 150 ชั่วโมง) / 150 ชั่วโมง)
เย็นวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์ : สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
(รวม 50 ครั้ง / 150 ชั่วโมง)
ค่าเล่าเรียน
วิธีการจ่ายค่าเล่าเรียน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. โอนเงินผ่านธนาคาร
3. ชำระผ่านบัตรเครดิต
4. แบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต ดอกเบี้ย0% (10เดือน)
รายชื่อธนาคาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการออกแบบตัวละคร สำหรับนำไปใช้เป็นตัวละครในเกม หรือนำไปผลิตเป็นสินค้า และมีความสามารถระดับที่รับงานออกแบบเป็นอาชีพได้
เนื้อหาหลักสูตร
คอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์หลักสูตรเต็ม เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้โปรแกรมสำหรับงานออกแบบภาพดิจิทัล รวมไปถึงเทคนิควิธีการและเคล็ดลับการออกแบบลักษณะตัวละครที่เป็นแบบเฉพาะของประเทศญี่ปุ่น ผ่านการเรียนภาคปฏิบัติและการทำโปรเจค เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบผลงานที่มีความหน้าสนใจได้สำเร็จ หลักสูตรของคอร์สคาแรคเตอร์ดีไซน์นี้ โรงเรียนได้บริษัท MUGENUP ที่เป็น Production Hub ด้านการผลิตผลงาน Illustration ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นผู้ออกแบบเนื้อหาให้ ทำให้สามารถเชื่อใจได้ว่าผู้ที่เรียนจบคอร์สนี้จะมีทักษะฝีมือในการออกแบบภาพหลากหลายรูปแบบในระดับมืออาชีพ สามารถรับงานออกแบบตัวละครสำหรับ Social Game หรือ Card Game ที่สามารถต่อยอดไปใช้ในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเกมนั้น ๆ หรือจะเป็นการออกแบบตัวละครเพื่อทำการ์ตูนแอนิเมชันก็สามารถทำได้
ผู้เรียนจะได้เรียนครบทุกหลักสูตรของคอร์สมังงะ ทั้งหลักสูตรชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง
คอร์ส OJT

คอร์ส On The Job Training คอร์ส On The Job Training

แนะนำคอร์ส OJT!
คอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนและสร้างประสบการณ์การทำงานด้านภาพประกอบดิจิทัลแบบเสมือนจริง โดยเรียนรู้ผ่านการทำใบงานที่ทาง KADOKAWA Studio Bangkok ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากลูกค้า (ญี่ปุ่น) ของจริง งานของนักเรียนจะได้รับการตรวจและคำแนะนำจาก Art Director จากทางสตูดิโอ (ญี่ปุ่น) เพื่อฝึกฝนและพัฒนาความสามารถ ทั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน และมารยาทในการทำงานด้านภาพประกอบเพื่อก้าวไปสู่การเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพในอนาคต นักเรียนที่จบจากคอร์สนี้หากมีการพัฒนาฝีมือจนถึงขั้นที่สามารถรับงานได้จริง อาจได้รับการเสนองานจากทาง KADOKAWA Studio Bangkok ทั้งในรูปแบบพนักงานประจำหรืองานแบบฟรีแลนซ์

หลักสูตร
หลักสูตร On the Job Training (OJT)
เนื้อหาหลักสูตร
คอร์สนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่จบจากคลาสคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือมังงะชั้นสูงเท่านั้น วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนที่ประสงค์เรียนต่อได้ฝึกฝนเทคนิคในการทำงานจริง
ค่าเล่าเรียน
วิธีการจ่ายค่าเล่าเรียน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. โอนเงินผ่านธนาคาร
3. ชำระผ่านบัตรเครดิต
รายชื่อธนาคาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานด้านภาพประกอบดิจิทัล รวมถึงมารยาทในการทำงาน
ระยะเวลารวม
ครั้งละ 3 ชั่วโมง×จำนวน 10 ครั้ง (10 สัปดาห์) ฝึกฝนและสร้างประการณ์การทำงานด้านภาพประกอบดิจิทัลแบบเสมือนจริง โดยเรียนรู้ผ่านการทำใบงาน
สัปดาห์ ระยะเวลา รายการสอน
1-2 3 ชั่วโมง ใบสั่งงานแบบง่าย เช่น ออกแบบ avartar เป็นต้น
3-6 โปรเจ็คการทำงาน (1) ออกแบบตัวคาแรคเตอร์ (สเก็ตซ์ ตัดเส้น ร่างสี ลงสี เก็บรายละเอียดชิ้นงาน)
7-10 โปรเจ็คการทำงาน (2) ออกแบบตัวคาแรคเตอร์ (สเก็ตซ์ ตัดเส้น ร่างสี ลงสี เก็บรายละเอียดชิ้นงาน)
※เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คอร์สมังงะ

คอร์สมังงะ คอร์ส 3DCG

3D Computer Graphic!
เปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นจริงด้วย 3D Computer Grahpic (3DCG) ยกระดับการสร้างสรรค์ผลงานให้สมจริงด้วยหลักสูตรการออกแบบตัวละครแบบสามมิติ (3D) ที่จะมาสอนวิธีการสร้างตัวละครสามมิติตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน (3D Character) จนถึงการสร้างตัวละครสามมิติแบบสมบูรณ์และการสร้างระบบการเคลื่อนไหวของตัวละครอย่างเป็นระบบ (3D Animation) พัฒนาทักษะและฝีมือในการสร้างงานสามมิติซึ่งเป็นพื้นฐานในการนำไปต่อยอดงานอื่น ๆ เช่น แอนิเมชั่น เทคนิคพิเศษทางภาพ (VFX) เกม และอีกมากมาย เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพในงานด้านสามมิติ

หลักสูตร
หลักสูตร 3D Character
เกริ่นนำ
เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ตัวละครสามมิติ อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 3D Animation, VFX และ Game ในปัจจุบัน
ค่าเล่าเรียน
วิธีการจ่ายค่าเล่าเรียน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. โอนเงินผ่านธนาคาร
3. ชำระผ่านบัตรเครดิต
4. แบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต
รายชื่อธนาคาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่สำคัญในการสร้างสรรค์ตัวละครสามมิติ อย่างเป็นระบบ เข้าในเครื่องมือและคำสั่งที่สำคัญ พร้อมต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ระบบการเคลื่อนไหวสามมิติในอนาคต
เนื้อหาหลักสูตร
ตลอดการเรียน 60 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการคิด เทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสรรค์ตัวละครสามมิติ เรียนรู้ขั้นตอนการขึ้นโมเดลสามมิติที่สำคัญด้วย Polygon และ Nurbs เรียนรู้การสร้างพื้นผิวและการจำลองแสงสำหรับงานสามมิติ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ตัวละครสามมิติที่สมบูรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
สัปดาห์ ระยะเวลา รายการสอน รายละเอียดเนื้อหา
1 30 นาที Introduction to 3D Character แนะนำตัวผู้สอนและประวัติการทำงานพร้อมผลงาน
ยกตัวอย่างงาน 3D Character ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
30 นาที Introduction to 3D Character process อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์งาน 3D Character
30 นาที Introduction to Autodesk MAYA แนะนำโปรแกรม Autodesk MAYA อธิบายหลักการและภาพรวมการทำงานของโปรแกรม
30 นาที Fundamental Skill: Basic MAYA Interface and Basic Tool เรียนรู้เครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมวัตถุสามมิติเบื้องต้น
1 ชั่วโมง Fundamental Skill: Introduction to Polygon and Nurbs Modeling ทำความเข้าใจ Polygon และ Nurbs ในการขึ้นโมเดลสามมิติว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
2 3 ชั่วโมง Fundamental Skill: Curve Modeling 1 สร้างโมเดลสามมิติจากสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้เรียน
3 3 ชั่วโมง Fundamental Skill: Curve Modeling 2 สร้างโมเดลสามมิติจากสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้เรียน(เพิ่มระดับความยากมากยิ่งขึ้น)
4 3 ชั่วโมง Fundamental Skill: Nurbs Modeling เรียนรู้การวางโครงสร้างโมเดลสามมิติด้วย Nurbs
5 3 ชั่วโมง Fundamental Skill: Polygon Modeling 1 เรียนรู้วิธีการขึ้นโมเดลที่มีความซับซ้อนด้วย Polygon
เรียนรู้การตรวจเช็คพื้นผิวและโครงสร้างโมเดลสามมิติ
6 3 ชั่วโมง Fundamental Skill: Polygon Modeling 2 เรียนรู้วิธีการขึ้นโมเดลที่มีความซับซ้อนด้วย Polygon (ต่อเนื่อง)
7 3 ชั่วโมง Fundamental Skill: UV and Texture เรียนรู้กระบวนการในการสร้าง UV และการสร้าง Texture
8 2 ชั่วโมง Fundamental Skill: Material and Lighting เรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการสร้างพื้นผิวเสมือนจริงรูปแบบต่างๆ
เรียนรู้ระบบการสร้างแสงและการควบคุมแสง,เรียนรู้การจัดแสงสำหรับงานสามมิติ
1 ชั่วโมง Fundamental Skill: Introduction to Rendering Process เรียนรู้หลักการ Rendering ภาพสามมิติเบื้องต้น
9 1 ชั่วโมง Fundamental Skill: Render Layers and Render Passes เรียนรู้หลักการใช้งาน Render Layers และ Render Passes สำหรับงานสามมิติ
2 ชั่วโมง Fundamental Skill: Rendering process and Compositing เรียนรู้หลักการตั้งค่า Rendering และการ Compositing ภาพสามมิติิ
10 1 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : 3D Character Modeling Process อธิบายกระบวนการและขั้นตอนในการสร้างโมเดลตัวละครสามมิติ
2 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : 3D Character Modeling 1 (Structure) เริ่มต้นการวางโครงสร้างสำหรับการสร้างโมเดลตัวละครสามมิติ
11 3 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : 3D Character Modeling 2 (Head and Body) ขึ้นโมเดลตัวละครสามมิติ ส่วนหัวและลำตัว
12 3 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : 3D Character Modeling 3 (Eye,Nose,Mouth and Ear) ขึ้นโมเดลตัวละครสามมิติ ส่วนตา, จมูก, ปาก และ หู
13 3 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : 3D Character Modeling 4 (Hand and Arm) ขึ้นโมเดลตัวละครสามมิติ ส่วนมือและแขน
14 3 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : 3D Character Modeling 5 (Leg and Foot) ขึ้นโมเดลตัวละครสามมิติ ส่วนขาและเท้า
15 3 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : 3D Character Modeling 6 (Cloth and Accessory) ขึ้นโมเดลตัวละครสามมิติ ส่วนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ประกอบ
16 1 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : 3d model clean up ตรวจเช็คพื้นผิวและโครงสร้างของโมเดลสามมิติ, จัดการระบบไฟล์
2 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : UV and Texture สร้าง UV และ Texture ให้กับตัวละครสามมิติ
17 3 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : Material and Lighting สร้างพื้นผิวและวางแสงให้กับตัวละครสามมิติ
18 3 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : Turntable and Rendering Contour เรียนรู้วิธีการนำเสนอโมเดลตัวละครสามมิติ และการเรนเดอร์โครงสร้างเส้น
19 3 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : Rendering and Compositing เตรียมไฟล์และตั้งค่าสำหรับเรนเดอร์, ประกอบภาพและปรับแต่งภาพในขั้นตอนสุดท้าย
20 3 ชั่วโมง 3D Modeling Practice : Comment and Review วิจารณ์ผลงานของผู้เรียน, ให้คำแนะนำ, สรุปทบทวนเนื้อหาที่สำคัญ
※เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หลักสูตร 3D Animation
เกริ่นนำ
เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวให้แก่ตัวละครสามมิติ อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 3D Animation
ค่าเล่าเรียน
วิธีการจ่ายค่าเล่าเรียน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. โอนเงินผ่านธนาคาร
3. ชำระผ่านบัตรเครดิต
4. แบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต
รายชื่อธนาคาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่สำคัญในการวางโครงสร้างระบบการเคลื่อนไหวให้แก่ตัวละครสามมิติอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ พร้อมต่อยอดสู่การสร้างสรรค์งาน 3D Animation ที่สมบูรณ์
เนื้อหาหลักสูตร
ตลอดการเรียน 60 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการคิด เทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างการเคลื่อนไหวให้แก่ตัวละครสามมิติ เรียนรู้ขั้นตอนการ Rigging และการ Animate โดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถต่อยอดสู่การทำงานจริงอย่างมืออาชีพ
สัปดาห์ ระยะเวลา รายการสอน รายละเอียดเนื้อหา
1 1 ชั่วโมง Introduction to 3D Animation and Rigging process แนะนำตัวผู้สอนและประวัติการทำงานพร้อมผลงาน
อธิบายภาพรวมหลักการสร้างการเคลื่อนไหวสำหรับงานสามมิติ
1 ชั่วโมง Fundamental Skill: Keyframe Animation ทำความเข้าใจ Frame Rate และ Key Frame ยกตัวอย่างและสาธิตกระบวนการสร้างการเคลื่อนไหวสามมิติ ภาพรวมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
1 ชั่วโมง Fundamental Skill: Basic Graph Editor and Time Slider อธิบายหลักการและภาพรวมการทำงานของโปรแกรม
2 1 ชั่วโมง Fundamental Skill: Graph Editor (Curve) เรียนรู้การควบคุมการเคลื่อนไหว Graph Editor ด้วย Curve
1 ชั่วโมง Fundamental Skill: Path Animation and Hierarchy Parenting เรียนรู้เทคนิคการสร้างการเคลื่อนไหวด้วย Path Animation
1 ชั่วโมง Fundamental Skill: Parent objects (Hierarchy) เรียนรู้เทคนิคการสร้างการเคลื่อนไหวด้วย Parent objects
3 2 ชั่วโมง Fundamental Skill: Character Rigging (Skeleton Control)
  • เรียนรู้การใช้ Joint Tools ในการวางโครงสร้างข้อต่อที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนไหว
  • เรียนรู้ทฤษฎีการ Orient joints
  • เรียนรู้ Joint Hierarchy
  • เรียนรู้ Tools ที่สำคัญ Connect joints, Remove Joints, Add Joints, etc.
1 ชั่วโมง Fundamental Skill: Character Controllers 1 เรียนรู้การสร้าง Curve Controllers ที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆที่สำคัญ
4 2 ชั่วโมง Fundamental Skill: Character Controllers 2 เรียนรู้การสร้าง Curve Controllers ที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน
1 ชั่วโมง Fundamental Skill: IK and FK เรียนรู้การสร้างระบบการเคลื่อนไหวด้วย IK และ FK
5 3 ชั่วโมง Fundamental Skill: Basic Relationship (Set-Driven Keys) เรียนรู้วิธีการสร้างระบบควบคุมด้วยคำสั่ง Set-Driven Keys
6 3 ชั่วโมง Fundamental Skill: Blend Shape and Face Controllers 1 เรียนรู้วิธีการสร้างระบบควบคุมสีหน้าและอารมณ์ให้กับตัวละครสามมิติ 1
7 3 ชั่วโมง Fundamental Skill: Blend Shape and Face Controllers 2 เรียนรู้วิธีการสร้างระบบควบคุมสีหน้าและอารมณ์ให้กับตัวละครสามมิติ 2
8 3 ชั่วโมง Fundamental Skill: Bind Skin and Weight Control 1 เรียนรู้กระบวนการ Bind skin และการควบคุม Weight Control เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง Paint Skin Weight Tool
9 3 ชั่วโมง Fundamental Skill: Bind Skin and Weight Control 2 เรียนรู้การแก้ไขปัญหาในการ Paint Skin Weight ที่มีความซับซ้อน
10 3 ชั่วโมง Fundamental Skill: Character Animation Test ตรวจเช็คและทดสอบระบบการเคลื่อนไหว
11 3 ชั่วโมง Animation Practice: Character Animation (Walk cycle) 1 เรียนรู้การวาง Timing และการ Blocking Poses (Walk cycle)
12 3 ชั่วโมง Animation Practice: Character Animation (Walk cycle) 2 เรียนรู้การควบคุม Weight และ Overlapping Action (Walk cycle)
13 3 ชั่วโมง Animation Practice: Character Animation (Walk cycle) 3 เก็บรายละเอียดการเคลื่อนไหว และแก้ไขปัญหา
14 3 ชั่วโมง Animation Practice: Character Animation (Basic Action) 1 เรียนรู้การวาง Timing และการ Blocking Poses (Basic Action)
15 3 ชั่วโมง Animation Practice: Character Animation (Basic Action) 2 เรียนรู้การวาง Weight และ Overlapping Action (Basic Action)
16 3 ชั่วโมง Animation Practice: Character Animation (Basic Action) 3 เก็บรายละเอียดการเคลื่อนไหว และแก้ไขปัญหา
17 3 ชั่วโมง Animation Practice: Character Animation (Advanced Action) 1 เรียนรู้การวาง Timing และการ Blocking Poses (Advanced Action)
18 3 ชั่วโมง Animation Practice: Character Animation (Advanced Action) 2 เรียนรู้การวาง Weight และ Overlapping Action (Advanced Action)
19 3 ชั่วโมง Animation Practice: Character Animation (Advanced Action) 3 เก็บรายละเอียดการเคลื่อนไหว และแก้ไขปัญหา
20 3 ชั่วโมง Animation Practice: Comment and Review วิจารณ์ผลงานของผู้เรียน, ให้คำแนะนำ, สรุปทบทวนเนื้อหาที่สำคัญ
※เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คอร์ส Unity Game Developer

คอร์ส Unity Game Developer คอร์ส Unity Game Developer

มาสร้างเกมกัน !
หลักสูตรการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Unity (Game Developer Course : Unity) โปรแกรมที่รับความนิยมในหมู่นักพัฒนาเกมเพราะสามารถทำงานได้บนหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างและพัฒนาเกมของตัวเองตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน แม้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำเกมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ พัฒนาหลักสูตรโดยบริษัทออกแบบและพัฒนาซอร์ฟแวร์จากประเทศญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญงานด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เกมและแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

หลักสูตร
หลักสูตร Unity Game Developer
ระยะเวลาเรียนรวม
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง (รวม 10 ครั้ง / 60 ชั่วโมง)
ค่าเล่าเรียน
วิธีการจ่ายค่าเล่าเรียน
1. ชำระด้วยเงินสด
2. โอนเงินผ่านธนาคาร
3. ชำระผ่านบัตรเครดิต
4. แบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต ดอกเบี้ย 0% (3 เดือน)
รายชื่อธนาคาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรม Unity ในการสร้างและพัฒนาเกมในรูปแบบต่าง ๆ
เนื้อหาหลักสูตร
คอร์ส Unity Game Developer นี้เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรม Unity ในการสร้างและพัฒนาเกม โดยมีโปรเจกต์ให้ผู้เรียนได้ทดลองสร้างเกมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการต่อยอดหรือสายอาชีพทางด้านนี้
สัปดาห์ รายการสอน รายละเอียดเนื้อหา
1 Introduction about unity อาจารย์ผู้สอนแนะนำตัวเอง แนะนำเนื้อหาคอร์ส และอธิบาย Basic Programing (C#) Basic Algorithm และคอนเซ็ปของ OOP
Basic Programming (C#)
Basic Algorithm
Concept of OOP
How unity work with OOP
2 Unity Start-up (Walkthrough) เรียนรู้เครื่องมือเบื้องต้นและวิธีการทำงานของโปรแกรมเช่น Transform, Physic, Material, Shader เรียนรู้การทำงานของ Canvas (UI) และการออกแบบระดับความยากของเกม, ระบบ Asset Store และ Animator
Unity Starter Kit
Material
3 Basic Canvas
Basic Level Design
Import Asset เรียนรู้การสร้างโลกของเกม และเตรียม components และ animation สำหรับการเริ่มโปรเจคใหม่
Animator
4 Set-up Project
Basic Character Scripting เรียนรู้การสร้าง Particle System, Audio, Prefab และการควบคุมตัวละครเบื้องต้น
World Editor
Standard Asset
5 Effect & VFX
Prepare Object for Project เรียนรู้การสร้างระบบของเกมรวมต่อการทำ Raycast และ UI
Basic Game Controller
Basic Character Scripting 2
6 Basic Game Controller 2
Raycast
Basic Canvas 2
Practice Step by Step (3D Tower Defense) เรียนรู้การสร้างเกมแนว Tower Defense
7
8
Practice Step by Step (3D Endless Run) เรียนรู้การสร้างเกมแนว 3D Endless Run
9
10
Talk About Game Developer พูดคุยเกี่ยวกับการต่อยอดในอุตสาหกรรมเกม
※เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เสียงจากนักเรียน
STUDENT'S VOICES
นักเรียนคอร์สมังงะ
นักเรียนคอร์ส Character Design
นักเรียนคอร์สมังงะและคอร์ส 3DCG
นักเรียนคอร์ส 3DCG
เสียงจากคนในวงการ
PROFESSIONAL'S VOICES
Director/ Chief Editor Akibatan
MANAGING DIRECTOR OOKBEE COMICS
Kadokawa Contents Academy
KADOKAWA
Cool Japan Fund
Books Kinokuniya
PASONA
Kadokawa International Edutainment
Follow
KADOKAWA Animation & Design School
  • facebook
  • twitter
  • instagram