หลักสูตรการวาดเส้น

Drawing

สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของคุณ

“Drawing” เน้นการเรียนการสอนสำหรับการวาดงานภาพสานเส้น ซึ่งเริ่มสอนตั้งแต่การวาดพื้นฐาน รูปร่าง รูปทรง สัดส่วน หลักกายวิภาค (Anatomy) ด้วยเทคนิคต่างๆ ไปจนถึงความรู้ที่จำเป็นในการนำไปประกอบเป็นอาชีพ หรือ เก็บเป็นผลงานเพื่อยื่นสมัครสอบ

คอร์ส Drawing แบ่งออกเป็น 4 ระดับ

  • still Life 1 (15 ชั่วโมง)
  • still Life 2 (15 ชั่วโมง)
  • Anatomy 1 (15 ชั่วโมง)
  • Anatomy 2 (15 ชั่วโมง)

รูปแบบการเรียน

เป็นการเรียนแบบสอนสด กลุ่มละไม่เกิน 20 คน


Drawing

ครอบคลุมเนื้อหาขั้นพื้นฐานในการวาดงานภาพประกอบ ในระดับนี้ผู้เรียนจะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทั้งหมดตั้งแต่การวาดรูปร่าง รูปทรง สัดส่วน กายวิภาค ท่าโพส การออกแบบตัวละครเบื้องต้น วิธีการใช้โปรแกรม การตัดเส้น และการลงสีพื้นฐาน นอกจากแบบฝึกหัดในทุกคาบเรียนแล้วจะมีโปรเจ็กต์งานให้ทำเพื่อเก็บคะแนนด้วย

คาบที่ รายละเอียดเนื้อหา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ราคาค่าเรียน

ระดับขั้นจำนวนชั่วโมงวันเสาร์/อาทิตย์
Still Life 1154,900 บาท
Still Life 2 154,900 บาท
Anatomy 1154,900 บาท
Anatomy 1154,900 บาท