รัชพล อุนนานนท์

“มีความเข้าใจด้าน Anatomy
และด้านทฤษฎีมากขึ้นครับ
อาจารย์เป็นกันเองมากครับ”