วสุวัฒณ์ ลีลาชินาเวศ

“ได้รับความรู้พื้นฐานเพิ่มขึ้น
อาจารย์เป็นกันเอง สอนเข้าใจง่าย”